Warunki Reklamacji

1. Reklamacji podlegają trumny oraz urny sprzedane przez przedstawiciela firmy Funero, co zostało udokumentowane przechowywanym przez Klienta dokumentem WZ opatrzonym stosowną pieczęcią i podpisem.
UWAGA! Klient ma obowiązek zapoznać się ze stanem faktycznym zakupionego towaru podczas jego dostawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia.

2. Reklamacja będzie rozpatrzona jeżeli:

  • zostanie zgłoszona na wskazany adres e-mail do firmy Funero w terminie najpóźniej 4 tygodni od dnia dostawy towaru do Klienta
  • zostanie przysłana dokumentacja reklamacyjna (zdjęcia trumien lub urn, podana ilość uszkodzonych trumien i opis uszkodzeń wszystkich reklamowanych trumien i urn) na wskazany adres e-mail lub w formie papierowej pocztą
  • w przypadku decyzji o zwrocie towaru (po uzgodnieniu Klienta z Funero): trumny muszą być dostarczone do firmy Funero w takiej formie w jakiej zostały odebrane (odpowiednio zapakowane i zabezpieczone na czas transportu, w celu uniknięcia dodatkowych zniszczeń)
  • adresem do korespondencji pozostaje adres do zamówień sprzedaz@funero.pl lub w przypadku klientów zagranicznych sales@funero.pl adresem zwrotu towaru pozostaje adres magazynu centralnego umieszczony na stronie internetowej www.funero.pl/kontakt/

Niedopełnienie powyższych regulacji jest jednoznaczne z nie braniem reklamacji pod uwagę.

3. Reklamacji nie podlegają:

  • uszkodzenia mechaniczne powstałe po dostawie trumny do Klienta
  • ubytki/uszkodzenia występujące po wewnętrznej/lewej stronie trumny
  • ubytki/uszkodzenia związane z niewłaściwym przechowywaniem towaru lub jego transportem wykonywanym przez Klienta

4. Uznanie Reklamacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Firma Funero, w terminie (14 dni) od daty jej złożenia, zaproponuje w drodze negocjacji rozwiązanie problemu zadowalające obie strony. Firma Funero zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu reklamacji jeśli – z przyczyn niezależnych od Funero – zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. Po spełnieniu przedstawionych wyżej zasad Funero podejmie decyzję o obejrzeniu reklamowanych produktów u Klienta lub zaniechaniu tego.

Korygowanie we własnym zakresie przez odbiorcę oryginalnych dokumentów WZ lub Faktur VAT wystawionych przez firmę Funero jest niedopuszczalne, jak również wstrzymywanie z tego powodu płatności za dostarczony towar.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Funero może:

  • dokonać naprawy wadliwego produktu na miejscu u Klienta lub w firmie Funero
  • dokonać wymiany produktu
  • dokonać zwrotu zapłaconej kwoty lub też odliczenia jej od kolejnej faktury

5. Uszkodzenia transportowe widoczne już podczas rozładunku należy wpisać do dokumentu WZ. Dokument WZ z notatką o uszkodzeniach winien być podpisany przez kierowcę/sprzedawcę. Jest to podstawa wypłacenia odszkodowania przez Funero.